Ruutibudjetti

Mikä on RuutiBudjetti?

Ruutibudjetti on Helsingin nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin vuosittain toteutuva malli. RuutiBudjetissa ideoita kerätään ja jalostetaan alueittain ja useassa vaiheessa, jotta mahdollisimman moni nuori pääsisi osallistumaan.

Vuonna 2020 RuutiBudjetti toteutuu kahdeksatta kertaa. RuutiBudjettiin osallistuu vuosittain yli 10 000 nuorta.

Joka toinen vuosi nuorilla on Ruutibudjetin lisäksi mahdollisuus osallistua Helsingin kaupungin osallistuvaan budjetointiin OmaStadiin.

Lisätietoa osoitteesta: https://ruutibudjetti.hel.fi/

Miten ja mihin RuutiBudjetissa vaikutetaan?

RuutiBudjetissa nuoret pääsevät vaikuttamaan kaupungin nuorisopalveluiden kunkin yksikön budjettiin. Lisäksi nuorisopalvelut jakaa vuosittain 150 000 euroa isompien suunnitelmien kesken. Koko kaupunkia koskevia suurikokoisia ideoita voi edistää Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa. RuutiBudjetti etenee vuosittain neljässä vaiheessa: tiedonkeruu, työpajat, äänestys ja neuvottelukunnat.

Ketkä voivat osallistua RuutiBudjettiin?

RuutiBudjettia toteutetaan pääsääntöisesti helsinkiläisten 6.-9. luokkien kanssa. Tämän lisäksi äänestysmahdollisuus tarjotaan myös 12 -17 –vuotiaille nuorille, jotka eivät ole minkään oppilaitoksen kirjoilla.

Miten RuutiBudjetti etenee?

RuutiBudjettia tehdään tällä hetkellä viidessätoista Helsingin nuorisopalveluiden yksikössä. Kukin yksikkö toteuttaa RuutiBudjettia tiiviissä yhteistyössä alueensa koulujen kanssa. RuutiBudjettia tehdään useassa erilaisessa vaiheessa, jotta mahdollisimman moni nuori saisi tilaisuuden osallistua itselleen sopivalla tavalla.

1. Tiedonkeruu

RuutiBudjetti alkaa keväisin tiedonkeruulla. Kaikki nuorisopalveluiden yksiköt toteuttavat tiedonkeruun alueen nuorille sopivalla tavalla. Tiedonkeruussa kartoitetaan nuorten toiveita, huolia ja ideoita erilaisilla tavoilla ja mukana on vuosittain vaihtuvia yleisiä teemakysymyksiäkin. Tiedonkeruuseen osallistutaan yleensä luokka-asteittain alueen kouluista. 

2. Työpajat

Touko- ja syyskuun välillä järjestettävissä työpajoissa nuoret käyvät nuoriso-ohjaajien avulla läpi oman alueensa tiedonkeruussa syntynyttä materiaalia. Materiaalia voidaan esimerkiksi ryhmitellä ja tehdä siitä erilaisia nostoja. Työpajoissa syntyy erilaisia nuorten yhdessä tekemiä suunnitelmia, jotka voivat olla luonteeltaan joko suoria toimenpide-ehdotuksia, tai aloitteita. Kaikille suunnitelmille pyritään tekemään suuntaa antava kustannusarvio yhdessä nuorten kanssa. Työpajoihin osallistuu myös stadiluotseja, jotka antavat neuvoa siihen, kuinka koko kaupunkia koskevia ideoita voi edistää Helsingin osallistavan budjetoinnin prosessissa. 

3. Äänestys

Työpajoissa tehdyt, hinnoitellut suunnitelmat viedään alueen kouluille äänestykseen. Äänestys on alueellinen ja alue määräytyy sen oppilaitoksen mukaan, jossa oppilas on kirjoilla. Vuonna 2020 äänestys toteutetaan ruutibudjetti.hel.fi -sivustolla.

Äänestysaika on 5.-30.10. ja äänestämään pääsee Wilma-tunnuksilla ensisijaisesti oman alueensa koulun äänestystilaisuuksissa tai itsenäisesti omalla ajalla. 12-17 –vuotiaat nuoret, jotka eivät ole oppilaitoksissa kirjoilla, voivat äänestää alueen nuorisotaloilla.

4. Neuvottelukunta

Neuvottelukuntaan osallistuu alueen nuoria, alueen nuorisopalveluiden yksikön toiminnanjohtaja sekä alueella tehtyjen RuutiBudjetti-suunnitelmien aihepiireihin liittyviä asiantuntijoita ja päättäjiä. Tilaisuuden alussa käydään yhdessä läpi se, mistä ollaan päättämässä. Tilaisuudessa vahvistetaan alueen RuutiBudjetti-äänestystulos sekä päätetään yhdessä mitä suunnitelmia lähdetään edistämään. 

Alle 3000 euron suunnitelmat voidaan päättää toteutettavaksi nuorisotyöyksikön budjetista ja kalliimmille suunnitelmille voidaan hakea rahoitusta 150 000 euron RuutiBudjetti-rahasta.

Mikäli suunnitelma on luonteeltaan aloite, voidaan neuvottelukunnassa päättää, että suunnitelmasta tehdään yhdessä nuorten kanssa aloite nuorten aloitekanavalle: http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/

5. Toteutus

Neuvottelukunnassa toteutettaviksi päätetyt suunnitelmat toteutetaan seuraavan budjettivuoden aikana, jollei erityisestä syystä toisin sovita.